Rehabkoordinator

Rehabkoordinator

Syftet med rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv.

 

Eskilstuna VC startar nu upp gruppaktiviteter för dig med smärtproblematik. Grupper ligger under rehabiliteringsgarantin och där gäller följande:

Rehabiliteringsgarantin gäller för:

 • Personer i åldern 16-67 år med icke specificerad smärta i rygg, nacke och axlar och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa.
 • Där patienten uppvisar sådana besvär/symtom att utebliven behandling kan antas leda till sjukdom och ohälsa.
 • Patienten behöver inte vara sjukskriven men ska uppvisa symtom/ besvär som begränsar hans/hennes möjligheter att fungera tillfredsställande i arbets- och privatliv. Utebliven behandling bedöms kunna medföra risk att patienten blir sjukskriven.
 • Patienten kan vara arbetslös men ska uppfylla samma kriterier som i punkten ovan.
 • Vårdgarantins tidsramar gäller. Målsättningen är att berörda patienter ska få behandling/rehabilitering inom 6-8 veckor från tid för bedömt behandlingsbehov.

Rehabiliteringsgarantin gäller inte:

 • Patienter över 67 år.
 • Patienter som tidigare varit föremål för många och omfattande insatser, inklusive samtalsbehandling och där insatserna inte varit framgångsrika.
 • Patienter där en symtominriktad kognitiv korttidsterapi eller multimodal rehabilitering vid icke specifik smärta sannolikt inte skulle höja patientens funktionsnivå i arbetsliv och i dagligt liv. 

  Och så här gör vi på Eskilstuna vårdcentral:

  Om individen bedöms ligga inom rehabiliteringsgarantin kallas individen till rehabkoordinatorn för ett kartläggande samtal och därefter till sjukgymnast, beteendevetare och läkare för bedömning. Teamet samlas och utformar en rehabplan utifrån deltagarens behov. Deltagaren träffar därefter rehabkoordinatorn igen för att gå igenom planen och göra ev. justeringar innan deltagaren godkänner den. Därefter startar gruppaktiviteterna som innebär KBT, basal kroppskännedom, anpassad träning, stavgång och föreläsningar om smärta, kroppen, läkemedel - ”Vad kan doktorn göra”, stress samt fysisk aktivitet. ”Hemläxor” ingår i gruppaktiviteterna.

Deltagandet kan också innebära individuella behandlingar, bassängträning och deltagande i t.ex. viktgrupp. Detta framkommer i deltagarens rehabplan.

I första hand prioriterar vi dem som är listade hos oss på Eskilstuna VC. Det går bra att lista om sig till Eskilstuna vårdcentral under deltagandet.

 

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: